Stipendium 2023: Neuropsykologisk utredning på distans av personer med neurologiska sjukdomar och skador

feb 15, 2023

Nils Berginström är leg. psykolog och universitetslektor på Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Nils är en av tre som tilldelats stipendium (20.000:-) ur SNPF:s stipendiefond 2023. Här berättar han om sitt forskningsprojekt: Neuropsykologisk utredning på distans av personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Det har länge varit känt att många patienter kan ha svårigheter att ta sig till sjukhus eller annan vårdgivare för fysiska träffar, på grund av funktionsnedsättningar eller långa restider. Coronapandemin satte detta på sin spets, när fysiska besök i mångt och mycket omöjliggjordes. Många besök inom vården kunde förändras till digitala träffar över olika mötesplattformar. I framtiden kommer dessa former av vårdmöten öka, med en ökande åldrande befolkning boende på landsbygden i behov av vård, och en medveten befolkning som bor långt från sjukhus och vill kunna genomföra den största delen av vården från hemmet.

En vårdform som dock ej direkt kan översättas till digitala mötes är neuropsykologisk utredning. Denna formen av utredning är traditionellt beroende av fysiska träffar och väl utprövade och validerade tester som genomförs med papper och penna.

Syftet med det aktuella projektet är att validera ett neuropsykologiskt screeningbatteri för att kunna genomföra korta och snabba bedömningar på distans av flertalet kognitiva funktioner för en bred grupp av patienter med neuropsykologiska skador och sjukdomar. Detta både för att hitta nya sätt att genomföra dessa neuropsykologiska utredningar där fysiska möten inte är möjliga, men också för att hitta sätt att genomföra en valid och reliabel första neuropsykologisk bedömning innan patienterna kommer till kliniken, och på så sätt kunna skräddarsy och effektivisera den neuropsykologiska utredningen.

Mindmore (www.mindmore.com) är ett svenskutvecklat testbatteri som funnits några år i surfplatteversion, vilken validerats (Bjorngrim et al., 2019) och normerats (van den Hurk, Bergman, Machado, Bjermo, & Gustavsson, 2021) i en svensk population. Nu lanseras en desktopversion (Mindmore distans), som ska kunna genomföras på vilken dator eller surfplatta som helst med internetuppkoppling. I testbatteriet ingår tester av audioverbal inlärning och episodiskt minne, mental snabbhet, visuellt arbetsminne samt exekutiva funktioner i form av inhibering och verbalt flöde. Detta är det första svenska testet på marknaden som fungerar på detta sätt. Det är mycket viktigt att neuropsykologiska tester utvecklas, utprövas och normeras i de länder där de ska användas kliniskt eftersom språk, kultur och utbildning påverkar resultat på neuropsykologiska tester i mycket stor omfattning (Ardila, 1995; Lezak et al., 2004). Detta test genomgår just nu en första utprövning och normering på svenska friska försöksdeltagare. För att testet ska bli användbart hos patienter krävs dock utprövnings- och valideringsstudier även i de patientgrupper där testet avses användas. Vår studie med syftar till att utpröva och validera Mindmores distanstestningsbatteri hos patienter med traumatiska hjärnskador, stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, epilepsi och hjärntumörer utifrån följande frågeställningar:

  1. Är de test som ingår i Mindmore distans samstämmiga med traditionella neuropsykologiska tester hos patienter med traumatisk hjärnskada, stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, epilepsi och hjärntumörer.
  2. Kan det utifrån prestationer i olika tester av personer med olika diagnoser skapas neuropsykologiska profiler med Mindmore distans som kan användas i klinisk verksamhet för att stödja diagnostik och kvalitetssäkra bedömning?
  3. Hur upplever patienterna möjlighet att genomföra neuropsykologisk screening på egen hand i jämförelse med att utföra denna tillsammans med psykolog i klassisk testmiljö?

 

Referenser

Ardila, A. (1995). Directions of Research in Cross-Cultural Neuropsychology. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 17(1), 143-150. doi:Doi 10.1080/13803399508406589

Bjorngrim, S., van den Hurk, W., Betancort, M., Machado, A., & Lindau, M. (2019). Comparing Traditional and Digitized Cognitive Tests Used in Standard Clinical Evaluation – A Study of the Digital Application Minnemera. Front Psychol, 10, 2327. doi:10.3389/fpsyg.2019.02327

Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). Neuropsychological Assessment (4 ed.). New York: Oxford University Press

van den Hurk, W., Bergman, I., Machado, A., Bjermo, J., & Gustavsson, A. (2021). Swedish Normative Data for Mindmore: A Comprehensive Cognitive Screening Battery, Both Digital and Self-Administrated. J Int Neuropsychol Soc, 1-15. doi:10.1017/S135561772100045X

 

Huvudsökande

Nils Berginström, universitetslektor, leg psykolog, STP i neuropsykologi

Institutionen för psykologi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Nils.berginstrom@umu.se

Tel: +46 (0)90-786 88 64

 

Medsökande

Linus Andersson, universitetslektor, docent, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet

Britt-Marie Stålnacke, professor, överläkare, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet

Johanna Philipsson, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand, Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Sara Andersson, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Mattias Stålnacke, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, doktorand, Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Etiketter: