Riktlinjer och rekommendationer

aug 10, 2017

SNPF har utarbetat riktlinjer och rekommendationer för att vägleda våra medlemmar. Riktlinjerna bör ses som föreningens officiella policy för hur gott neuropsykologiskt arbete ska ske. Samtliga medlemmar i föreningen förväntas följa dessa riktlinjer.

Följande riktlinjer finns framtagna i dagsläget:

  • Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling
  • Rekommendationer gällande verbal beskrivning av siffermässiga resultat
  • Riktlinjer gällande digital neuropsykologisk testning
  • Riktlinjer för observatör vid neuropsykologisk testning
  • Riktlinjer för potentiellt negativa konsekvenser av en neuropsykiatrisk utredning
  • Riktlinjer för neuropsykologisk utredning av covid-19
  • Riktlinjer för utredning av kognitiva funktioner och fatigue av icke sjukhusvårdade patienter med postcovid

Som medlem i SNPF kan du läsa riktlinjerna som vänder sig endast till medlemmar på denna sida.

De tre första dokumenten är tillgängliga för allmänheten och presenteras nedan.


Riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling

På inrådan av SNPF:s riksstyrelse har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för klinisk neuropsykologisk utredning och behandling. Ett förslag på riktlinjer presenterades för medlemmar under riksstämman 2016, reviderades därefter och antogs slutligen av riksstyrelsen under mars månad 2017. Dokumentet reviderades senast 2023.

Riktlinjerna har till syfte att fungera som ett stöd för neuropsykologer i en yrkesverksamhet men också såsom en information till brukare och beställare av neuropsykologiska tjänster. Vägledningen beskriver grunderna för god yrkesmässig utövning av en neuropsykologisk praktik där ett mål har varit att beskriva en gemensam praxis för svenska neuropsykologer.

Arbetsgruppen har bestått av Stefan Winblad (ordförande), Kristina Hedman (sekreterare), Anna Sara Andersson, Eva Billstedt, Aron Sjöberg och Lena Wenhov. Dokumentet reviderades 2023 av Kristina Hedman, Miia Ekholm och Ola Ståhlberg.

Vägledning i klinisk neuropsykologi


Rekommendationer gällande verbal beskrivning av siffermässiga resultat

Då det inte finns någon konsensus gällande hur de siffermässiga resultaten i neuropsykologiska tester ska beskrivas verbalt rekommenderar SNPF att det tydligt anges i det neuropsykologiska
utlåtandet hur den kvalitativa omskrivningen från skalpoäng har gjorts.

Rekommendationer gällande verbal beskrivning av siffermässiga resultat


Riktlinjer gällande digital neuropsykologisk testning

En arbetsgrupp bestående av Nils Malmström (ordförande), Gabriela Markovic, Aron Sjöberg och Fredrik Öhman har under 2022 arbetat med att ta fram ett underlag för de utmaningar neuropsykologer möter i och med digitalisering.

Med dessa riktlinjer är inte SNPF:s avsikt att välja sida i debatten, utan att redogöra för olika former av digitala lösningar samt dess möjligheter och utmaningar i olika sammanhang. Vi vill bidra med frågor och överväganden som du som neuropsykolog behöver, eller kommer att behöva, ta ställning till gällande digital neuropsykologisk testning.

Riktlinjer för digital neuropsykologisk testning


Kommentar från SNPF angående psykologbedömning som en del i NPF-utredningar

Det pågår en debatt om att utesluta neuropsykologisk testning med WISC-V som del i NPF-utredningar. Med anledning av detta har SNPFs riksstyrelse formulerat ett svar som belyser vikten av individanpassad utredning, en bred diagnostisk ansats och psykologers rätt att avgöra vilka patienter som behöver bedömning av kognitiva funktioner med WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-IV.

SNPF kommentar om psykologbedömningar vid NPF-utredningar