Hur skilja mellan utmattning, depression och tidiga tecken på demens?

dec 19, 2018

Psykologerna Nora Balogh, minnesmottagningen Mölndal och Tomas Alsiö, psykiatriska kliniken Falköping, började med begreppsdefinition. Demens innebär förvärvad kognitiv nedsättning där det ofta förekommer en progress i någon form. Under den period då kognitiv svikt förekommer men där man ännu inte kan ställa en demensdiagnos kan man använda följande beskrivning:

  • Mild cognitive impairment (MCI), svensk översättning: lindrig kognitiv funktionsnedsättning.

Diagnosnamnet i DSM-5 för det som tidigare kallats demens är:

  • Major and minor neurocognitive disorder, svensk översättning kognitiv sjukdom.

I de fall där patientens nedsatta kognitiva förmåga inte ses i psykologisk testning kan man använda termen subjektiv lindrig kognitiv störning. Resultat inom normalområdet för tidigare högpresterande personer kan också stå för en pågående sjukdom. När det inte finns tidigare testresultat att jämföra med riskeras dessa individer att missas då deras försämring inte lika lätt objektiveras i testdata. I MCI-stadiet har neuropsykologisk testning visats sig vara bra på att urskilja de personer som senare kommer utveckla demenssjukdom. Biomarkörer i likvor har en bättre träffsäkerhet i ett tidigt skede, exempelvis vid en symtomfri Alzheimers sjukdom. Vid utmattning ses ofta uppmärksamhetsstörning snarare än minnesproblem.

För att klassificera demens enligt DSM-5 räcker det med nedsättning inom en kognitiv domän, till skillnad mot två domäner enligt DSM-IV. I diagnostiskt arbete behöver även den kognitiva nivån kartläggas med standardiserad neuropsykologisk testmetodik. En grundregel är att kognitiv sjukdom kan användas när man har en kognitiv nivå som ligger 2 standardavvikelser under det normala, medan lindrig kognitiv störning kan användas vid 1-2 standardavvikelser.

Vid 65 års ålder har ca 1 % av befolkningen en demenssjukdom, vid 90-95 års ålder har ca 50 % det.

Föreläsarna beskrev typiska symtom vid de vanligaste demenssjukdomarna.

Demens vid Alzheimers sjukdom utgör 40-50 % av all demenssjukdom. Markörer vid en typisk AD visar förhöjd tau och F-tau samt sänkt betaamyloid i likvor. Vid MR-undersökning syns ofta kortikal atrofi eller medial temporallobsatrofi. I neuropsykologisk undersökning kan episodisk minnesstörning, språkstörning och visuospatiala svårigheter framkomma medan personlighet, motorik och närminne ofta är opåverkat.

Lewy body-demens utgör 10-20 % av all demenssjukdom. Vanliga symtom är varierande uppmärksamhet och vakenhetsgrad, synhallucinationer och parkinsonism (ej tremor utan snarare stelhet). Det är vanligt med störd REM-sömn, neuroleptikakänslighet och ortostatiska symtom. I DaTSCAN-undersökning kan man se nedsatt dopamintransport i basala ganglierna. I neuropsykologisk undersökning kan visuospatiala svårigheter, uppmärksamhetsstörning, exekutiva svårigheter och en allmän långsamhet framkomma. Ofta har man god sjukdomsinsikt och episodiskt minne och orientering är ofta ganska intakt.

Frontotemporal demens/ frontotemporal lobär degeneration utgör 5-10 % av alla demenssjukdom. I neuropsykologisk undersökning kan personlighets- eller beteendeförändring och ökad distraktionskänslighet framkomma tillsammans med nedsatt uppmärksamhetsförmåga, exekutiv funktion, abstraktionsförmåga och språkstörning.

Vaskulära tillstånd är störningar i hjärnans blodflöde som kan ha orsakats av olika underliggande sjukdomar.

Basal demensutredning görs inom primärvård. Utvidgad kognitiv utredning görs inom specialistvård när det föreligger en ovanlig klinisk bild, patienten är i yngre ålder eller sjukdomen är i ett tidigt stadium.

Vilken hjärnavbildningsundersökning som görs beror delvis på kostnadsfrågan men även vad man letar efter. Vitsubstansförändringar ses bäst på MR.

Föreläsarna gick även igenom screeninginstrument för att upptäcka demenssjukdom. Bedömningsinstrument för första linjens bedömare, exempelvis inom primärvården, kan vara kognitivt screeningbatteri (KSB) eller Minnemera, där det senare görs digitalt på surfplatta. De rekommenderar att man använder den svenska standardiserade versionen av MMSE-SR som utgavs 2012. Hög ålder och låg utbildning kan ge falska positiva utfall medan hög primär intelligens kan ge falska negativa resultat. Klocktestet fungerar bäst vid 6-9 antal utbildningsår och testet påverkas i liten grad av depression.

Vid misstanke om demenssjukdom kan en vanlig neuropsykologisk utredning kompletteras med Rey auditory verbal learning test, Boston naming test, FAS ordflöde + djur, Trail making test A + B, Rey complex figure test, Benton visual retention test samt Stroop.

Beatrice Wallberg, Leg. psykolog, Uddevalla

 

Mer om demens:

Etiketter: