Bokrecension: Vad är känslor?

jan 11, 2024

Författare: Joakim Gavazzeni. Förlag: Studentlitteratur. ISBN: 9789144165677.

Vad är känslor och hur kan vi förstå dem? Joakim Gavazzeni har doktorerat i psykologi vid Stockholms universitet, och arbetar nu som frilansande forskare. Hans intresseområden omfattar just känslornas natur, jaget och psykologisk flexibilitet. Samtliga med betydelse för förståelse av känslor. I boken ”Vad är känslor?” försöker Gavazzeni kartlägga och tydliggöra vad det svårfångade begreppet ”känsla” innebär. Detta gör han i en fantastiskt strukturerad uppställning där läsaren med fast hand guidas genom begrepp och teorier. Samtidigt är det en mycket stor mängd information som behandlas och det kan därmed bli svårt att få klar överblick trots strukturen. Passionen för ämnet går genom texten och författaren förefaller verkligen vilja förklara sitt ämne och få läsaren att förstå. Ambitionen och komplexiteten riskerar dock innebära att boken förlorar läsare. Men detta är en bok värd att studera. Att det ligger ett gediget arbete bakom boken framkommer tydligt redan i inledningen där forskningsperspektiv klargörs, bokens upplägg med kapitelöversikt presenteras och termer förklaras. Referenslistan är omfattande, även om person- och sakregister är något tunn. Syftet med boken uppges vara att ”sammanställa och integrera befintliga perspektiv med vetenskapliga rön om hjärnan och sinnet” ur ett konstruktionsperspektiv. För att kunna följa med i och förstå sammanställningen är det att rekommendera att först läsa bokens första del som ger en översikt och bakgrund. Det innebär ett historiskt perspektiv på emotionsforskning, innefattande idéhistorisk tradition. Som läsare inser man här, i överblicken kring att definiera och förstå begreppet känslor, en del av svårigheten med att fånga in begreppet. Frågor kring känslornas natur och beskaffenhet väcks, som man redan nu inser kommer bli svårbesvarade. Tre övergripande teorier, täckande en stor del av existerande känsloteorier presenteras, där teorier om känslor som motiverande tillstånd, kroppsresponser och kognitiva fenomen förklaras. Samtidigt betonas vikten av människans evolutionära historia och biologiska förutsättningar. Bokens inledande del innefattar även diskussion kring de myter som finns avseende känslor och hjärnan. Det här är ett kapitel man skulle vilja kopiera upp och dela ut till sjukvårdspersonal generellt då de idéer som behandlas är myter som sprids flitigt i samhället; exempelvis att känslor finns i en reptilhjärna, att känslor finns i hjärnans kemi eller att hjärnan fungerar som en muskel med latenta program som kan stimuleras och aktiveras.

I bokens andra del behandlar författaren ”evolutionära grundinställningar och sinnets konstruktioner”. Vi får där ta del av forskningen kring biologiska processer som kan tänkas ligga till grund för känslor, meningsskapande begreppsrepresentationer och ett biologiskt konstruktionsperspektiv. Det handlar om att följa fenomenet känsla, från enklare kroppsupplevelser till mer komplexa tillstånd. Vi får en kortare genomgång av automatiska processer som allostas, organismers värderingsmekanismer och reflexer samt försvarsstrategier, och i relation till detta motiverande principer; interoception, affektrespons och godtyckliga associationer. Gavazzeni lyfter även fram känslors relation till språk, prediktion och mentala modeller, dvs medvetna aspekter av känsloupplevande. Som ett alternativ till tidigare känslomodeller presenteras ett biologiskt konstruktionsperspektiv med tre nivåer; kroppskänningar, affektiva känslor och emotioner, där emotioner utgör mer specifika känslokategorier. Avslutningsvis presenteras känslor i relation till ohälsa och hälsa genom dess koppling till psykologisk flexibilitet. Vi får därigenom en fördjupad bild av ”kroppskänslor” och dess roll vid mental dissonans (i bemärkelsen problematiska känsloupplevelser). Känslor sammanfattas slutligen som en interaktion mellan fem generella, växelverkande delar; inre kroppsliga förnimmelser, yttre sinnesintryck, mentala modeller och minnen, prediktion och återkoppling, samt upplevelsen av att vara ett ”jag”. Detta är en välskriven bok som håller hög professionell nivå. Den innebär samtidigt en krävande läsning då den är mycket informationstät. Det rekommenderas dock att anta utmaningen med läsningen av denna bok, då den utgör en intressant sammanställning av det komplexa forskningsfältet kring känslor.

Hanna Troëng, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi

Etiketter: