Ny bok: Hjärnsynskada/CVI – Neuropsykologiska och pedagogiska aspekter

sep 27, 2021

Sjukhuslärare och specialpedagog Ann Butler Nordkvist har skrivit en bok i ämnet Hjärnsynskada eller ”CVI” (Cerebral visual impairment) tillsammans med sin f.d. kollega neuropsykolog Margaretha Strinnholm. Författarna tar upp neuropsykologiska och pedagogiska konsekvenser av CVI. Båda författarna har arbetat på Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala och har lång erfarenhet av att utreda och undervisa barn och ungdomar med CVI där. Här berättar författarna själva om boken.

CVI kan leda till många olika problem i vardagen och i skolan. Det kan handla om svårigheter att orientera sig, att tolka trafiksituationer och sociala sammanhang. Oro, rädsla och stress kan förekomma. Saker som att se på tecknad film, läsa serier och spela brädspel kan vara mycket svåra för barn och ungdomar med CVI.  En del elever med CVI har svårt att lära sig läsa och olika matematiksvårigheter är vanliga i gruppen. Det kan finnas alltifrån lättare svårigheter till stora problem i vardagen.

Vad är CVI?

CVI innebär att det trots en normal funktion hos ögat finns en oförmåga att tolka det man ser. Det handlar om skador och påverkan på hjärnans bakre del där synstrukturer är belägna.

Vilka drabbas av CVI?

CVI förekommer hos barn och ungdomar med cerebral pares (CP), hos för tidigt födda och hos barn och ungdomar som har förvärvat en hjärnskada. Andra grupper som kan drabbas är barn och ungdomar med ryggmärgsbråck och barn och ungdomar med syndrom av genetiska/kromosomala orsaker.

Utredning

Någon enkel screening att hitta barn med CVI är inte möjlig. Det beror på att symptombilden hos individer med CVI varierar och forskningen inte har enats om definierade kriterier för diagnosen. En utredning bör hursomhelst göras allsidigt eftersom det vid CVI inte enbart finns svårigheter med visuell perception utan det kan också förekomma problem med språk, motorik, beteende och social funktion. Den neuropsykologiska delen vid en allsidig utredning av CVI är därför mycket viktig. I boken beskriver Margaretha sina erfarenheter av sådan testning och ger förslag på vilka neuropsykologiska test som är användbara. I den neuropsykologiska delen ges också förslag på hur man ska bemöta barn och ungdomar med CVI när de är i olika svårigheter. En vanlig åtgärd är att till exempel använda syntolkning i olika situationer.

CVI och autism

Många av de symptom som barn och ungdomar med CVI har påminner om svårigheter som individer inom autismspektrat har. Oro, stress och rädsla är vanligt särskilt i nya och komplexa situationer. Det förekommer att barn och ungdomar med CVI har så stora svårigheter med syntolkning att de uppfyller kriterierna för en autismdiagnos. Diagnosen autism säger inget om orsakerna till svårigheterna utan ges utifrån symptom och kan därför sättas i förekommande fall.

CVI i skolan

Hur CVI vanligtvis påverkar skolarbetet beskrivs i den pedagogiska delen som Ann har skrivit. En del elever med CVI lider av ”crowding” det vill säga bokstäverna och/eller textraderna flyter ihop och avkodningen blir mödosam. Vanligt är också olika svårigheter i matematik. De sociala svårigheterna med att till exempel tolka ansiktsuttryck och uppfatta dynamiken i en social situation kan göra grupparbeten och den fria tiden svår, till exempel raster. I den pedagogiska delen ges också förslag på stöd och hjälp som eleverna behöver i skolan.

Kunskap och förståelse

Författarna hoppas att materialet ska öka kunskaperna om CVI och dess koppling till neuropsykologi och skola och på så vis öka förståelsen för gruppen. Förslag ges också på hur man kan bemöta och stötta barn och ungdomar med CVI i vardagen och i skolan. Boken kan beställas från Diomedea förlag, kontaktuppgift till förlaget: aengla987@gmail.com.

Detta är en text skriven av författarna till boken och ingen bokrecension. Vid frågor kring boken, kontakta förlaget direkt och inte SNPF.  

Etiketter: