Dagordning för SNPF:s årsmöte 2019-02-07!

dec 7, 2018

Dagordning för SNPF:s årsmöte 2019-02-07

Tid: kl. 17:00-18:00

Lokal: Operakällaren, Stockholm

 • 1. Årsmötets öppnande
 • 2. Val av mötesordförande
 • 3. Val av mötessekreterare
 • 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • 5. Mötets behöriga utlysande
 • 6. Anteckning av röstberättigade deltagare
 • 7. Anmälan av övriga frågor
 • 8. Fastställande av dagordning
 • 9. Verksamhetsberättelse för SNPF
 • 10. Ekonomisk redogörelse för SNPF
 • 11. Revisionsberättelse för SNPF
 • 12. Beslut om ansvarsfrihet för SNPF:s styrelse
 • 13. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för SNPF:s stipendiefond
 • 14. Revisionsberättelse för SNPF:s stipendiefond
 • 15. Beslut om ansvarsfrihet för SNPF:s stipendiefond
 • 16. Val av styrelseledamöter i SNPF
 • 17. Val av ledamöter till stipendiefondens styrelse
 • 18. Val av revisorer
 • 19. Val av valberedning
 • 20. Kallande av hedersledamot
 • 21. Motioner
 • 22. Redogörelse för arbetet med och planerna för hemsidan
 • 23. Pågående arbetsgrupper
 • 24. Redogörelse för arbetet gentemot Psykologförbundet och dess yrkesföreningar
 • 25. Redogörelse för det internationellt samarbete
 • 26. Övriga frågor
 • 27. Mötets avslutande

 

 

Etiketter: årsmöte