Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond 2018 års stipendier utlyses!

okt 11, 2018

2018 års stipendier utlyses!

Nu är det dags att ansöka om medel ur Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond!

Fondens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete som berör det neuropsykologiska området. Exempel på sådant som fonden kan bevilja medel för är planerade forsknings- och utvecklingsprojekt (inom vilka resor av betydelse för projektet kan ingå), bidrag till utländska föreläsare för kunskapsutveckling eller kliniska projekt/organisationsförändringar som visar särskilt nytänkande inom det kliniska neuropsykologiska fältet.

Högsta stipendiebelopp är 30 000 kr.

Huvudsökande ska ha varit medlem i Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) under minst tre år.

Utdelningen av stipendiemedel kommer att äga rum i samband med SNPF:s Riksstudiedag i Stockholm den 7 februari 2019.

Ansökan skall innehålla en projektplan, uppgift om vem som är huvudsökande och vem som ska genomföra projektet. Till projektplanen bifogas en specificerad kostnadskalkyl med motivering. Observera att stipendier är befriade från skatt och arbetsgivaravgifter. Om sökande inlämnat ansökan eller erhållit medel för samma projekt från annan källa ska detta anges. Fondstyrelsen förbehåller sig rätten att inte pröva ofullständiga ansökningar.

Den som erhåller SNPF:s stipendium förbinder sig att till stipendiefondens styrelse senast sex månader efter avslutat projekt inlämna en kortfattad redogörelse för publicering på föreningens hemsida, https://snpf.se/.

I den händelse ett stipendium utmynnar i en vetenskaplig rapport eller annan form av publikation skall SNPF nämnas som bidragsgivare.

Ansökan insändes senast den 15 november 2018 dels per e-post till stipendiefonden@snpf.se med ”Stipendieansökan” som ämne dels per post i ett underskrivet exemplar till stipendiefondens sekreterare:

Peter Jacobsson
Havsbadsvägen 8
43954 Åsa

Ansökningarna kommer att prövas av fondstyrelsens ledamöter:

Jarl Risberg, ordförande
Peter Jacobsson sekreterare
Barry Karlsson, ledamot
Erik Domellöf, ledamot
Hans Samuelsson, ledamot

Etiketter: