Stipendium 2023: Predicerar resultatet på Wechslerskalorna akademisk prestation hos barn med ADHD och/eller autism?

feb 17, 2023

Maria Marinopoulou är leg. psykolog och doktorand på Karlstads universitet. Maria är en av tre som tilldelats stipendium (10.000:-) ur SNPF:s stipendiefond 2023. Här berättar hon om sitt forskningsprojekt: Predicerar resultatet på Wechslerskalorna akademisk prestation hos barn med ADHD och/eller autism?

Intellektuell förmåga mätt med IQ-test utgör en prediktor för akademisk prestation i den allmänna befolkningen. Hur detta förhåller sig hos barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar såsom ADHD eller autism är inte riktigt klarlagt. Studier har föreslagit att det kan finnas en diskrepans mellan intellektuell förmåga och akademisk prestation i dessa grupper. ADHD är associerad med svårigheter i skolan och nedsatt skolprestation. Kärnsymtomen vid ADHD såsom bristande exekutiva funktioner och bristande uppmärksamhetsfunktioner är bidragande faktorer till dessa svårigheter. Autism är också associerad med bristande exekutiv funktion som ofta tar sig uttryck i minskad kognitiv flexibilitet, vilket i sin tur påverkar skolprestationer.

Begåvningstestet Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) är det mest använda testet för bedömning av generell intellektuell förmåga hos barn. Det finns studier som har studerat sambandet mellan WISC resultat och akademisk prestation hos barn med ADHD och/eller autism. Vanligt förekommande mått för akademisk prestation i dessa studier är betyg och/eller testinstrument såsom Wechsler Individual Achievement Test (WIAT).  Eftersom de studier som finns inkluderar ett begränsat antal studiedeltagare är det positivt om studier inom området sammanställs och, om möjligt, meta-analys utförs. Att studera sambandet mellan WISC och akademisk prestation vid ADHD och autism kan bidra med kunskap som är värdefull för psykologer inom elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering i deras tillämpning av WISC resultat. I ett större perspektiv kan resultatet också bidra till att identifiera kunskapsområden där interventioner kan behövas.

Projektet avser därför att undersöka sambandet mellan intellektuell förmåga och akademisk prestation hos barn med ADHD och/eller autism genom en systematisk översikt av litteraturen och en meta-analys.

Datan till systematiska översikten har inhämtats via sökning i relevanta forskningsdatabaser. Inklusionskriterier för studiepopulation var i) barn och ungdomar i skolåldern (6–16 år), ii) med klinisk ADHD och/eller autismdiagnos, iii) som genomgått testning med hjälp av WISC eller kortversion av WISC, och iv) där det fanns kvantitativa mått på akademisk prestation (test) och/eller betyg. Intellektuell funktionsnedsättning utgjorde exklusionskriterium.

Författande av vetenskaplig rapport pågår och det erhållna stipendiet kommer att stödja det arbetet.

Projektet är del i doktorandprojekt, där professor Eva Billstedt (Göteborgs universitet) är huvudhandledare.

 

Stort tack till SNPF:s stipendiefond!

 

Maria Marinopoulou

Leg. psykolog, specialist, doktorand

Etiketter: