Stipendium 2021: Kognitiv funktion hos hjärtstoppsöverlevare

feb 9, 2021

Erik Blennow Nordström, doktorand vid Avdelningen för neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och psykolog vid Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus är en av två som tilldelats stipendium ur SNPF:s stipendiefond 2021. Här berättar han om projektet som är en del i hans pågående doktorandstudier. Projektet avser att detaljerat kartlägga kognitiva funktioner hos hjärtstoppsöverlevare genom neuropsykologisk undersökning.

Mortaliteten i samband med hjärtstopp är hög. I Sverige är cirka 11 procent vid liv trettio dagar efter hjärtstopp utanför sjukhus. Det är samtidigt dubbelt så många överlevare jämfört med vid sekelskiftet. Alla hjärtstoppsöverlevare återfår inte sin kognitiva kapacitet. På grund av hjärtstoppets plötsliga natur vet vi inte hur stor del av de kognitiva svårigheterna som beror på akut hypoxisk-ischemisk hjärnskada och hur stor del som förklaras av vaskulär degeneration relaterad till kardiovaskulära riskfaktorer som diabetes, hypertoni, rökning, blodfetter och fysisk inaktivitet. Dessutom saknas en detaljerad och longitudinell kartläggning av hjärtstoppsöverlevares kognitiva funktion genom neuropsykologiska utfallsmått, som ju är mycket sensitiva mått på kognition. I projektet undersöker jag kognitiv funktion hos hjärtstoppsöverlevare, kopplat till den hittills största internationella intensivvårdsstudien om hjärtstopp, TTM2.

I projektet genomgår hjärtstoppsöverlevare mellan 18 och 80 år en detaljerad neuropsykologisk undersökning sju månader samt två år efter hjärthändelsen. Exklusionskriterier är klinisk diagnos på kognitiv sjukdom (demens) före insjuknandet, aktivt missbruk och tolkbehov. Matchade kontroller med hjärtinfarkt men utan hjärtstopp undersöks på samma sätt vis under båda undersökningstillfällena. Målet har varit att inkludera ungefär 100 hjärtstoppsöverlevare och lika många hjärtinfarktpatienter. Sjukhus som deltar i projektet är Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett, Hallands sjukhus Halmstad, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt sjukhus i Århus (Danmark), Basildon och Cardiff (Storbritannien). För att säkerställa klinisk kompetens genomför psykologer eller psykologkandidater under handledning av psykolog den neuropsykologiska undersökningen.

Som primära utfallsmått används sammanvägda kompositpoäng för sex kognitiva domäner som behövs i vardagen. Vi samlar också in information om symtom på psykisk ohälsa, planerings- och beteendesvårigheter, fatigue samt sömnsvårigheter. Jämförelser mellan grupperna samt över tid genomförs. Vi avslutade i dagarna inklusionen till sjumånadersuppföljningen. Strax över respektive strax under 100 deltagare har inkluderats per grupp, vilket är glädjande. Vi hoppas kunna redogöra för resultaten från sjumånadersuppföljningen under 2022 i manusform. Tvåårsuppföljningen är påbörjad men pausad på flera håll på grund av covid-pandemin. Det är tyvärr möjligt att pandemin försvårar deltagande i tvåårsuppföljningen.

Projektet genomförs i nära samarbete med en annan studie ledd av doktorand och leg. fysioterapeut Katarina Heimburg. Här kartläggs hjärtstoppsöverlevarnas förhållningssätt till kardiovaskulära riskfaktorer och hur väl de behandlas. Synergieffekterna från de båda projekten möjliggör studier av associationer mellan kognitiv funktion och fysisk aktivitet som inte tidigare har undersökts inom patientgruppen.

För att öka aktivitet och delaktighet för hjärtstoppsöverlevare samt närstående behöver vi identifiera de med kognitiva och emotionella svårigheter efter hjärtstoppet. Genom denna patientnära kliniska forskning vill vi möjliggöra diskussioner om rehabvårdkedjor som primärt baseras på symtom efter förvärvad hjärnskada, och inte diagnos. Om patienter med kognitiv svikt, fatigue eller psykisk ohälsa upptäcks i studien kommer de efter samtycke att remitteras till specialiserad neurorehabilitering eller primärvård. Vi har hittills identifierat ett femtontal patienter som remitterats vidare för mer stöd och hjälp.

Jag vill uttrycka mitt varmaste tack till stipendiefonden i SNPF. Medlen har använts till inköp av ny dator som kommer att vara till praktisk nytta i kommande dataanalys och presentation av projektet. Nu segar sig statistiska beräkningar och grafiska framställningar av vetenskapliga posters inte längre fram. Tilldelningen kommer också täcka kostnad för färdmedel hem till deltagarna när lokala restriktioner tillåter, utifall att deltagarna till följd av pandemin inte vill komma till sjukhuset.

Erik Blennow Nordström, leg. psykolog, doktorand i neuropsykologi
Vidare läsning:
Blennow Nordström, E., Lilja, G., Vestberg, S., Ullén, S., Friberg, H., Nielsen, N., . . . Cronberg, T. (2020). Neuropsychological outcome after cardiac arrest: a prospective case control sub-study of the Targeted hypothermia versus targeted normothermia after out-of-hospital cardiac arrest trial (TTM2). BMC Cardiovascular Disorders, 20(1), 439. doi:10.1186/s12872-020-01721-9
Heimburg, K., Lilja, G., Tornberg, Å. B., Ullén, S., Blennow Nordström, E., Friberg, H., . . . Cronberg, T. (2021). Physical activity after cardiac arrest; protocol of a sub-study in the Targeted Hypothermia versus Targeted Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest trial (TTM2). Resuscitation Plus, 5, 100076. doi:10.1016/j.resplu.2021.100076
Rawshani A, Herlitz J. Svenska Hjärtlungräddningsregistret: Årsrapport för år 2019,
publicerad 2020. Hämtad 2021-02-05 från https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/09/Svenska-HLR-registret-%C3%A5rsrapport-2019-publicerad-2020.pdf

Etiketter: