Stipendium 2020: Screeningformulär för att upptäcka CVI hos skolbarn

jan 17, 2020

Susanne A. Anthony arbetar som psykolog på Barn och ungdomsmedicinska kliniken, Region Skåne

En stor del av den information vi får av omvärlden är visuell, som viktiga delar av minnen, upplevelser och föreställningar om världen. Språk, känslomässiga upplevelser och grov-och finmotorik bygger också mycket på synen. En synnedsättning kan påverka funktioner som inte är direkt beroende av syn, såsom kognition, uppmärksamhet, exekutiva funktioner, språk, läsning, social perception och motorik.

Termen CVI (Cerebral Visual Impairment) betyder en synskada eller syndysfunktion som beror på en hjärnskada. CVI innebär svårigheter att tolka synintryck. Personer med CVI kan ha svårigheter att känna igen ansikten, former och föremål, att orientera sig i sin omgivning, urskilja detaljer i en rörig bild, svårigheter att bedöma avstånd och att känna igen föremål i rörelse.

CVI bedöms vara den vanligaste orsaken till synskada hos barn i i-länder och prevalensen ökar dels pga. att fler för tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt överlever men också pga bättre behandling av grå starr och retinopati hos prematura barn som tidigare i större grad ledde till blindhet.

Barn som har en god synskärpa kan alltså ändå ha ett nedsatt visuellt fungerande och det är av stor vikt att barn med CVI uppmärksammas tidigt för att undvika och minska de negativa konsekvenser som synnedsättningen har på inlärning, bl.a. gällande läsning och matematik. Det är därför viktigt att screeningformulär utvecklas för att upptäcka barn med synnedsättning i befolkningen. Om barn med CVI inte identifieras och anpassningar sker i skolan har barnen svårt att lära sig saker inom alla områden där de begränsas av sin CVI. CVI kan då bl.a. likna intellektuell funktionsnedsättning. Barnet kan skaffa sig olika copingstrategier eller ha stressutlösta reaktioner som kan påminna om andra diagnoser, som ADHD eller autismspektrumstörning och kan även blandas ihop med dyslexi, dyskalkuli och störd utveckling av koordinationsförmåga.

Syftet med projektet är att ta fram en fungerande screening för CVI hos barn och ungdomar 6-18 år, vilket skulle möjliggöra tidigare identifiering och tidigare insättning av adekvata insatser.

Det finns idag inga screeningformulär på svenska med gränsvärden. Ett befintligt formulär har omarbetats och kommer att ges till barn (6-18 år) vid nybesök till ögonkliniken, oavsett besöksanledning. Patienter följs sedan upp för att se om de erhållit diagnos. Formuläret delas också ut till barn (6-18 år) på synenheten som redan har CVI-diagnos. De insamlade resultaten kommer sedan att användas för att ta fram gränsvärden så att det i framtiden kommer att finnas en fungerande screening på svenska.

 

Susanne A. Anthony, Leg. psykolog

Etiketter: