Stipendium 2019: Hjärnskakningar inom ishockey

feb 1, 2019

Idrottsrelaterade hjärnskakningar är vanliga i kontaktsporter och har beräknats tex. till ca 160 per 1000 matchtimmar inom ishockey som är en sport med välfungerande skaderegistrering. Kroppsliga symtom som ökad trötthet, huvudvärk, yrsel samt ljud- och ljuskänslighet är vanligt i början efter en hjärnskakning. Även dimsyn, dubbelseende och koordinations-svårigheter kan förekomma hos en del. Dessa lättar vanligtvis inom de närmaste dagarna.

Kognitiva symtom, såsom minnes- och koncentrationssvårigheter, brukar dröja sig kvar något längre och kan vara mycket obehagliga, då dessa ofta är svåra att förstå. Svårigheter att hantera stress och känslomässiga förändringar som nedstämdhet, oro, ökad irritabilitet och ilska är också relativt vanliga. Dessa ökar vanligtvis med tiden om övriga symtom inte hanteras korrekt.

För de allra flesta försvinner symtomen inom två veckor, men hos vissa kan symtomen vara långdragna och kan i vissa fall även bli bestående.

Ett inkorrekt omhändertagande och uppföljning av en hjärnskakning kan orsaka förlängd rehabiliteringstid på grund av kvarstående neurologiska symtom. Hjärnskakning kan ge upphov till kvarstående balansrubbning som kan sitta i lång tid efter skadetillfället. Detta tillsammans med ovan nämnda kognitiva symtom kan resultera i förlångsammade reaktionshastigheter och ökad skaderisk.

Det aktuella projektet syftar till att utvärdera huruvida det neuropsykologiska testbatteriet Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing (ImPACT) kan användas för att stödja bedömningen av idrottsrelaterade hjärnskakningar. ImPACT är ett datoriserat testbatteri särskilt riktat mot hjärnskakningar inom idrott (Iverson et al., 2002). Testet mäter de kognitiva domäner som påverkas av skallskada, såsom minne, uppmärksamhet, mental snabbhet och reaktionsförmåga. Det innefattar även en kortare del med skattningar av symtom som är vanliga vid hjärnskakning. Detta test tar cirka 30 minuter att göra.

Huvudsyftet för studien är tudelat, där det första är att ta fram normer för ImPACT hos svenska hockeyspelare, och det andra är att undersöka validiteten gentemot hjärnskakningar i en svensk population av ishockeyspelare.

Samtliga spelare i Svenska Hockeyligan (SHL) har under augusti 2018 genomfört så kallad ”baselinetestning” med ImPACT. Vid en eventuell skallskada utförs uppföljande test av psykolog och läkare för att initiera behandling och kunna ge en prognos. Vissa klubbar har även involverat sina juniorer (J18 och J20) samt damlag från Svenska Damhockeyligan (SDHL). Det är dessa data som kommer att användas som grund för den aktuella studien.

 

Nils Berginström
Leg. psykolog

 

Nils Berginström utsågs av SNPF: stipendiefond 2019.

Etiketter: