Sök Stäng

Riksstämman 2019: MapCog Spectra – test med tilltalande egenskaper

Siegbert Warkantin gav en initierad och upplysande presentation av ett instrument för att mäta en aspekt av kognition på ett nytänkande sätt.

MAP-COG-Spectra är ett test med en rad tilltalade egenskaper. Det är ett digitalt test som använder iPad-plattform. Uppgiften är en enkel benämningsuppgift. Figurer i kombination med färg skall benämnas. Det är inte språkberoende utan den som testas kan svara på valfritt språk. Poängberäkningen är inte antal items utan processtiden mellan två svar vilket inkluderar visuell identifikation. Denna paustid är kopplade till exekutiva funktoner kopplade till delar av uppmärksamhetssystemet. Det är väl lämpat för att vid sidan om traditionella test undersöka problem med uppmärksamhet. Testet uppges vara oberoende av utbildning, ålder och kön.

Presentationens teoretiska utgångspunkt för att värdera vikten av skillnaderna i testresultat är aspekter av uppmärksamhet uppdelade i external och internal attention. External attention är en mer krävande och av ohälsa påverkbar process. Uppgiften ställer krav på styrning eller växling av uppmärksamhetens fokus vilket tar exekutiv funktion i anspråk. Detta skiljer sig något från traditionell testteori då det inte finns konkurrerande stimuli eller automatiserade responser att hämma. Jag uppfattar växlingen mellan regel eller instruktion och perceptuell avläsning. Långsam processhastighet och svårigheter att hålla extern uppmärksamhet belastar minnet, kräver ökad ansträngning i uppmärksamhetssystem som redan i sig är skört.

Empirin är förtroendeingivande och testresultaten vid ADHD skiljer sig tydligt från kontroller på gruppnivå. På individnivå kan ca 50 % av personerna med ADHD skiljas ut från normalgruppen. Det samma gäller för dyslexi, TBI och äldre personer med Alzheimers sjukdom. När individer har både ADHD och autism skiljer testet ut nästan samtliga från normalpopulationen. Känsligheten för flera tillstånd av skiftande etiologi gör att testet kan betraktas som ospecifikt men i förhållande till undersökningsinsatsen mycket känsligt. Testet fångar något i dessa tillstånd som rör den utåtriktade uppmärksamheten.

Då det anses mäta en aspekt av kognitiva svårigheter som är gemensam för flera tillstånd skulle det vara användbart i en klinisk miljö där det finns behov av screening inför remiss till vidare utredning. Det är dock möjligt att förståelsen för ett relativt nytt neuropsykologiskt mått inte riktigt räcker för att dra nytta av det tilltalande och förenklade testformatet. När AQT lanserades uppfattades som ett specifikt test för Alzheimers sjukdom när det mest fångade förändrad kognitiv processkapacitet med ett litet exekutivt inslag.  Framställningen av det presenterade testet är saklig och nyanserad; det gör inga anspråk på någon enkel diagnostik men ställer också stora krav på förståelse om det skulle användas vid exempelvis en vårdcentral.

Läs mer!

Här hittar du åhörarkopior från Siegberts föreläsning:
11 – Werkantin MCS SNPF riksstämma 2019

 

Tomas Alsiö
Leg. psykolog
Lokalredaktör SNPF Västra