Recension: Varför behövs ett nytt begrepp?

okt 10, 2018

ESSENCE

Om ADHD, autism och andra utvecklingsavvikelser

Författare: Christopher Gillberg

168 sidor

Förlag: Natur och Kultur

ISBN 9789127823280

”Det som har ett namn går att tala om” skriver Christopher Gillberg i det sista avsnittet av boken och det är en viktig förklaring till lanseringen av paraplybegreppet ESSENCE som är en akronym för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations.

Ungefär 10% av hela populationen barn har i förskoleåldrarna utvecklingsrelaterade svårigheter som kan hänföras till detta paraplybegrepp. Enligt Gillberg skulle detta troligen röra ca 13% av pojkarna och 8% av flickorna. Hälften av dessa har redan under förskoleåren kommit i kontakt med hälso- och sjukvården och kanske redan fått en diagnos som språkstörning, utvecklingsförsening eller autism. En del får i denna ålder inte någon diagnos. Man konstaterar att barnet har symtom men att det är svårt att ställa en specifik diagnos eller så kommer man fram till att man behöver avvakta och se tiden an.

De tidiga svårigheter som föräldrar ofta söker tidigt för är oro över barnets allmänna utveckling, motorik, språk och kommunikation, social interaktion/kommunikation, aktivitetsnivå och impulsivitet, uppmärksamhet/koncentrationssvårigheter, beteendeproblem, humör, sömn, problem med mat och sensoriska reaktioner/förhöjd känslighet. Alla barn som har långvariga – eller plötsligt uppkomna –svårigheter av det här slaget bör bli föremål för någon typ av utvecklingsbedömning, enligt Gillberg.

Genom långtidsuppföljningar vet man idag att de svårigheter som kännetecknar, eller hör samman med, diagnoser som autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD i många fall kvarstår upp i vuxen ålder. För många vuxna innebär det också att man uppfyller kriterierna för tilläggsdiagnoser som depression eller ångest och har en ökad risk för psykosociala svårigheter. De symtom som är mest framträdande kan variera under årens lopp och Gillberg menar att eftersom detta är så vanligt så skulle problematiken bäst mötas med en verksamhet som hade en bred förståelse för problematiken och dit det var möjligt att vända sig oavsett hur problematiken uttrycks just nu. Idag finns det ofta olika mottagningar för olika aspekter av den här utvecklingsrelaterade problematiken: Psykiatriska symtom behandlas inom psykiatrin, liksom ADHD, medan personer med diagnoser som autism och intellektuell funktionsnedsättning tas emot på habiliteringen. På en ESSENCE-mottagning skulle det finnas kompetens att ta emot alla typer av problem på samma ställe.

Risken med vårt nuvarande sätt att möta patienter på, menar Gillberg, är att diagnosen fokuserar på en del av problematiken och att andra svårigheter som finns inte får tillräcklig uppmärksamhet.

Boken ger en lättillgänglig och kortfattad översikt av syndrom som ryms under paraplybegreppet ESSENCE och som överlappar med varandra. Gillberg pekar på kopplingar både till svårigheter som idag främst betraktas som psykiatriska: som ätstörningar och ångest, eller sociala: som missbruksproblem och kriminalitet. Han går också överskådligt igenom genetiska tillstånd som kan ge symtom som vi förknippar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tar upp PANS/PANDAS och andra neurologiska tillstånd eller sjukdomar. Boken är lättläst och har ett begränsat omfång. Den ger en introduktion till begreppet och syftet med det. För fördjupning kan man tex gå till Gillberg (2014) ADHD and Its Many Associated Problems. Oxford University Press Inc.

 

Gunilla Carlsson Kendall, Leg, psykolog

 

Etiketter: