Pågående projekt: Normering av Claeson-Dahls test för inlärning och minne

dec 21, 2018

Syftet med föreliggande studie är att ta fram en ny normering för det verbala minnestestet Claeson-Dahls test för inlärning och minne. Normeringen syftar till att kunna göra bättre jämförelser av minnesförmåga mellan sjuka patienter och en frisk normalpopulation.

Studien kommer att genomföras på Neurologiska kliniken i Lund, där ett av testets främsta användningsområden är att utgöra en del i det underlag som ligger till grund för vilka patienter som blir aktuella för epilepsikirurgi.

Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen och förekommer hos 0,5-1,0 % av befolkningen. 30 % av gruppen patienter med epilepsi har anfall trots medicinsk behandling och en del av dessa kan bli hjälpta med epilepsikirurgi. Vinsterna med uppnådd anfallsfrihet är stora såväl för den enskilde individen som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det finns dock risker med epilepsikirurgi. En av de främsta riskerna är försämrat minne och språkförmåga. Med anledning av detta görs hos varje aktuell patient en neuropsykologisk bedömning av minnesfunktioner.

Tester av samma typ som Claeson-Dahl är väl lämpade att utreda ovanstående minnesfunktioner, och utgör ett viktigt bidrag till epilepsikirurgiska utredningar. Dock krävs det, för att kunna behålla testens tillförlitlighet och precision att de med jämna intervaller uppdateras. Forskning visar på generationseffekter vad gäller vissa av de funktioner som psykologiska test mäter, och många test kan därmed tappa precision över tid. Ett sätt att motverka detta är att förnya testens normering. En rekommenderad intervall är vart tjugonde år.

Avseende Claeson-Dahl utfördes de senaste större normeringarna under sent 60- och 70 tal, och den senaste tilläggsnormeringen är från 1997. Bristen på uppdaterade normer medför att tillförlitligheten kan ifrågasättas och att utredningarna därmed även kan vara potentiellt missvisande. Utöver epilepsikirurgiska utredningar är värdet av uppdaterade testnormer stort, då Claeson-Dahl är ett av de i Sverige mest använda neuropsykologiska testen. Områden där Claeson-Dahl används är exempelvis i utredning och forskning gällande neurodegenerativa sjukdomar, vissa psykiatriska tillstånd, demens och hjärnskador. Studiens resultat skulle därmed kunna vara till nytta på nationell nivå.

Projektet kommer att genomföras i tre faser.

Fas 1: Rekrytering av testpersoner

Testpersoner som ska ingå i den nya normgruppen kommer att rekryteras baserat på ett urval av anhöriga till patienter som har genomgått neuropsykologisk undersökning vid Neurologiska kliniken i Lund, Skånes Universitetssjukhus, under åren 2013 – 2017. Det kommer dock inte göras någon genomgång av medicinska patientjournaler. Gruppen anhöriga som underlag för normgruppen har selekterats för att skapa förutsättningar för ett representativt urval (med hänsyn till ålder och utbildningsnivå).

Fas 2: Neuropsykologisk undersökning

Undersökningen kommer att inledas med en kort intervju, som följs av en neuropsykologisk undersökning bestående av fyra neuropsykologiska tester. Tidsåtgången för hela undersökningen är 45-60 minuter. Den form av återkoppling som testdeltagarna erhåller är huruvida deras testresultat bedöms normala eller om de är avvikande. Vid kraftig avvikelse erbjuds patienten stöd samt remiss för vidare utredning.

Fas 3: Datasammanställning och statistisk analys

Anonymiserade testdata kommer att sammanställas och analyseras.

  1. Deskriptiva data från Claeson-Dahl kommer att sammanställas och presenteras utifrån åldersgruppsintervall (medelvärde och standardavvikelse).
  2. Korrelationer mellan Claeson-Dahl och övriga inkluderade test i studien (se ovan, Fas 2: Neuropsykologisk undersökning) kommer att analyseras med faktoranalys för att studera den externa begreppsvaliditeten och reliabiliteten i testets nya normdata.

Forskningspersonerna som ska ingå i den nya normgruppen kommer delvis att rekryteras baserat på ett urval av anhöriga till patienter som har genomgått neuropsykologisk undersökning vid Neurologiska kliniken i Lund, Skånes Universitetssjukhus, under åren 2013 – 2017. Detta föranleder en retrospektiv framplockning av undersökta patienter vid Neurologiska kliniken under givet tidsintervall. Det kommer dock inte göras någon genomgång av medicinska patientjournaler. Enkom personuppgifter i form av namn, personnummer och adress/telefonnummer kommer att rekvireras.

Rekryteringen kommer ske genom att patienter som har genomgått neuropsykologisk undersökning vid Neurologiska kliniken i Lund kontaktas telefonledes och informeras om syftet med studien och om att anhöriga till dem ombeds att delta. Som alternativt rekryteringsförfarande kommer vi också att rikta oss direkt till testpersoner via exempelvis affischering eller muntlig förfrågan.

De som kan dra nytta av studien är framför allt de patienter som i olika sammanhang utreds med testet Claeson-Dahl . Detta gäller patienter med epilepsi i allmänhet, och de patienter med epilepsi som är aktuella för epilepsikirurgi i synnerhet. Med anledning av att Claeson-Dahl är väl använt, så kan nya och uppdaterade normer även få positiva konsekvenser för de andra sammanhang där Claeson-Dahl används såsom utredningar vid neurodegenerativa sjukdomar och inom neuropsykiatri.

Projektet förväntas bli klart 2021.

 

Ia Rorsman, fil. dr. leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

Hanna Ljung, fil. dr. leg psykolog

Etiketter: