Sök Stäng

Nordiska mötet 2018: Traumatisk hjärnskada och posttraumatisk stress – kliniska överväganden

Professor Jennifer J Vasterling med föreläsningen: When psychological and neuronal trauma co-occur: PTSD and mild traumatic brain injury.

Det erbjöds under dagarna två tillfällen att ta del av forskning kring posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Den workshop som anordnades med Professor Jennifer Vasterling och Clinical assistant Professon Kevin Brailey fokuserade på kliniskt arbete vid PTSD. En modell för diagnostik och behandling presenterades. Modellen är tämligen distinkt när det gäller både diagnos och behandling. Symptombild, allvarlighetsgrad och symptomens koppling till traumat fastställs. Det är tydligt att både överdiagnostik och underdiagnostik förekommer. Risk för fel diagnos finns när symtombild föregått traumat, i efterhand sammanfaller med diagnoskriterier och associeras till traumat. I samband med svåra fysiska skador och traumatisk hjärnskada bör risk för PTSD uppmärksammas då symptomen kan överlappa och det finns risk att missa en behandlingsbar PTSD. I de fall där hjärnskadan raderat ut medvetenhet och minnen från traumat, vilket i sig skulle motsäga PTSD, kan PTSD ändå uppstå och behöva behandlas.

Av de strukturerade diagnostiska intervjuer som används finns CAPS-5 på svenska. Behandlingsinsatserna delas in i två grupper med fokus antingen på kognitiva processer eller exponering. Det var främst olika former av exponeringsterapier som diskuterades. De exponeringsbaserade behandlingarna var med tanke på en ofta svårartad och långvarig symptombild förvånansvärt korta och effektiva. Utifrån presentationen är de exponeringsbaserade behandlingsmetoderna: prolonged exposure, cognitive processing therapy och written exposure therapy möjliga att erbjuda ett stort antal patienter.

Kopplingen mellan traumatic brain injury (TBI) och PTSD är ett genomgående tema vid både workshop och föreläsning. Vid neuropsykologisk undersökning handlar ofta arbetet om att konstatera förekomst eller undersöka omfattning av traumatisk hjärnskada. I detta arbete rekommenderas rutinmässigt användande av screeninginstrument för PTSD; förslagsvis LEC-5 eller PCL-5. Upplevelse av kognitiv nedsättning är vanlig vid PTSD, även utan TBI. Patienter kan komma till utredning med oupptäckt PTSD, även i samband med minnesbesvär och koncentrationssvårigheter. De upplevda svårigheterna är ofta större än de objektiva fynden men nedsatta resultat på verbala minnestest har konstaterats.

TBI även i dess mildare former har betydelse för PTSD. Forskningen som presenterades och även behandlingsarbetet är i huvudsak från soldater med krigsupplevelser. Publikationerna finns tillgängliga på: https://www.ptsd.va.gov/

Fynden som presenterades bör kunna generaliseras även till andra traumatiserade patienter. Ett väsentligt antal, men ändå en minoritet av personer utsatta för psykologiska trauman utvecklar PTSD. Samtidig mild hjärnskada ökar risken för att traumat skall medföra PTSD. Posttraumatisk stress förstärker effekterna av TBI som i sin tur ger värre och mer ihärdiga PTSD symptom. PTSD är intimt förknippat med stark upplevelse av skräck och rädsla som leder till både stimulusbundna och spontana responser. Befästande av PTSD liknar klassisk betingning, men har både förenklade genvägar och möjlighet till mer avancerad association vid kognitiv bearbetning i efterförloppet. PTSD är också kopplat till ökad risk för kronisk smärta och sömnstörning där framförallt sömnstörning tros bidra till försämrad kognition. PTSD och TBI är i det här sammanhanget sammanflätande och bildar tillsammans ett svårare tillstånd där behandlingsresultat kan utebli. PTSD bidrar till en restrukturering av främst limbiska strukturer som sammanfaller med omdaning av neuronala nätverk som vid mild TBI.

Detta är lite svårt att smälta eftersom TBI inte är lokalisationsspecifik, även om det finns områden i hjärnan som är mer utsatta vid våld emot huvudet. Det betonas att de behandlingsmetoder och rehabiliteringsmodeller som finns fungerar och bör användas riktat för respektive tillstånd. TBI är inget hinder för terapeutisk bearbetning av PTSD. Personer med TBI och PTSD bör också genomgå kognitiv rehabilitering för att maximera effekterna av PTSD-behandling.

Workshop med professor Jennifer J Vasterling och professor Kevin Brailey.

 

Tomas Alsiö, Leg. psykolog

Lokalredaktör, SNPF Västra regionen