Sök Stäng

Barn och vuxna med traumatisk hjärnskada – Modellprojektet

Omkring 20 000 personer söker sjukhusvård efter trauma mot huvudet varje år. Ca 20 % av dem får långvariga konsekvenser av sin skada, många för resten av livet. Funktionsnedsättningarna är ofta kognitiva och svåra för omgivningen att se, förstå och hantera. Insatserna är komplexa, splittrade och dåligt utvärderade. Socialstyrelsen rapporterade redan i slutet av 2012 om stora brister i rehabiliteringen.

Modellprojektet startade 2015 med målsättning för utveckling till välfungerande uppföljning och rehabilitering av de funktionsnedsättningar som hjärnskadan resulterat i. Under tre år har ett 60-tal personer från olika professioner arbetat tillsammans med personer med egen erfarenhet och intresseorganisationerna till ett resultat presenterad i sju rapporter från sju processgrupper. Rapporterna, Rehabilitering inom hälso- och sjukvård VUXNA; Rehabilitering inom hälso- och sjukvård BARN; Stöd och service; Stöd i skola och fritid;  Arbete, försörjning och utbildning; Stödfunktioner; Samordning, kan laddas ned via projektets hemsida: http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/. På hemsidan finns också för nedladdning en sammanfattning av projektet.

Två psykologer, Lars Jacobsson (Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus, Luleå) och Catherine Aaro Jonsson (Barn- och Ungdomshabiliteringen, Östersund) med neuropsykologi som specialistnivå har ansvarat för var sin projektgrupp/projektrapport. Lars har varit processledare för rehabilitering inom hälso- och sjukvård vuxna och Catherine för rehabilitering inom hälso- och sjukvård barn.

Sammantaget har projektet utmynnat i tre förslag för fortsatt utveckling och implementering: 1) Nationella riktlinjer för rehabilitering och stöd efter traumatisk hjärnskada för barn, ungdomar och vuxna. 2) Hjärnskadekoordinator för personer med förvärvad hjärnskada. 3) Nationellt kunskapscenter för förvärvad hjärnskada. För utförligare och kompletterande information om projektet hänvisas till rapporterna och sammanfattningen.

 

Lars Jacobsson, leg psykolog, fil.dr. specialist i neuropsykologi

 

Här finns alla rapporter att ladda ner: http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/

Artikel i Dagens medicin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/06/riktlinjer-kravs-for-vuxna-med-ths/