Bokrecension: Vad alla föräldrar borde göra och varför det är så svårt

feb 13, 2024

Författare: Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin. Förlag: Natur och Kultur. ISBN: 9789127179073

Författarna Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni är legitimerade psykologer med erfarenhet av att utveckla flera föräldrastödsprogram, bl.a. ABC (Alla Barn I Centrum). De har tidigare gett ut boken ”Vad alla föräldrar borde få veta” tillsammans. Nu har de skapat en bok som stödjer föräldrar i den praktiska tillämpningen av teorin kring ett välfungerande föräldraskap. I detta stöd ingår såväl teori som råd och övningar. Läsaren blir därtill en medförfattare till boken i det att boken har utrymmen för att kontinuerligt ge möjlighet att skriva in svar på frågor och övningar. Kapitlen omfattar teori om upplevda svårigheter, vikten av föräldraskap, utvecklingspsykologi, den psykologiska tallriksmodellen för föräldraskap, återhämtning och tankar om orsak till barnens beteenden. Fokus växlar mellan föräldrarollen, barnet och olika viktiga områden för relationen dem emellan.

I anslutning till teorin kring påverkande faktorer i relation förälder-barn får läsaren besvara frågor som hjälper till att sätta ord på olika aspekter av den egna identiteten som påverkar interaktionen med barn; liksom vad man vill föra med sig och undvika att föra vidare från sin egen barndom, vad som triggar ens felsökarfokus eller lurar en i en kortsiktsfälla. Läsaren får även frågor som hjälper till att rikta fokus på barnet. Exempelvis att fundera kring drag som är utmanande eller tillgångar, stabila drag över tid och situationer samt vilka förväntningar man har kring sitt barn. I ”föräldraskapets utvecklingspsykologi” delges kortfattad information kring vad man generellt kan vänta sig av olika utvecklingsfaser hos barnet (från spädbarn till förpubertet) och vilka färdigheter föräldraskapet i dessa faser kräver. I anslutning till detta informeras läsaren om föräldraskap som ledarskap och hur föräldrarollen kan utvecklas genom begreppen ”transformativt ledarskap, självbestämmandeteorin och psykologisk trygghet”. En initial motvilja mot att förena en chefsroll med föräldraskap kan här dämpas och försvinna när man öppnar upp för möjligheten att inspireras av ledarskapsforskning. Och leda till ytterligare inspiration av pedagogisk och psykologisk forskning i relationsarbete och personlighetsutveckling.

Störst utrymme i boken ges kapitlet om den psykologiska tallriksmodellen. Det innefattar fem områden som främjar en god relation; kärlek, närvaro, bekräftelse, medkänsla och ramar. Också här leder frågor och utrymme för reflektivt skrivande läsaren till att undersöka sina egna erfarenheter och mönster av dessa områden, tänka kring barnet utifrån dessa områden och fundera över samt planera hur man kan arbeta med delarna i den psykologiska tallriksmodellen i sin föräldraroll. I detta ingår praktisk information kring effektiv kommunikation samt presentation av Greenes korgmodell. En modell som stöttar föräldrar i vad man kan reagera på och hur man använder tillsägelser och kompromisser. Korgmodellen består av tanken på tre korgar där den första innehåller det man prioriterar att säga till om, den andra innehåller det man resonerar sig fram till en lösning om och den tredje korgen innefattar sådant man väljer bort att reagera på. För vilka strider kan man välja bort? Genom att träna med korgmodellen får läsaren hjälp att söka svar på vad som fungerar för sin egen familj. Men boken öppnar även upp för ett större perspektiv på vuxenliv och vad som är ett gott liv. I texten om återhämtning presenterar författarna olika sätt att tänka om och arbeta med avslappning, acceptans och förändring, livsinriktning och balans, stressfaktorer och nätverk. Ett kortfattat kapitel men texter som väcker tankar på hur det stora livspusslet och livets olika delar påverkar relationer inom en familj. Avslutningsvis ställs vi inför frågan varför barn gör som de gör. Vi presenteras där för ORK-modellen; en beteendeanalys som utvärderar omständigheter (svårigheter och triggers), reaktioner (beteendet) och konsekvenser. Läsaren får också öva sig i att använda denna modell och skapa rutiner för att underlätta vardagslivet.

Detta är en välskriven och överskådlig arbetsmanual för att utveckla föräldrarollen. Men det är också en bok som leder läsaren till att mer allmänt bli mer observant på egna val och beteenden. Texten är professionellt hållen men samtidigt lättillgänglig. Tonen är accepterande och stödjande. Boken rekommenderas till såväl föräldrar som blivande föräldrar som ett första steg i att arbeta med föräldraskap och familjerelationer.

Hanna Troëng, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi

Etiketter: bokrecension