Bokrecension: Barn som väcker funderingar – Se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling

feb 12, 2024

Författare: Gunilla Gerland och Ulrika Aspeflo, Tredje upplagan. ISBN: 9789144165660. Utgiven 3 maj 2023. Förlag: Studentlitteratur AB

Är du förskolepedagog? Tycker du att det ibland kan vara lite svårt att förstå varför vissa barn du möter agerar som de gör? Uppstår det ibland svårigheter med kommunikation i barngruppen? Vill du få bättre förståelse för varför vissa svårigheter kan tänkas uppstå i barngruppen och hur du kan jobba med dessa? Då är detta en bok för dig! Bokens avsikt är att sprida kunskap kring hur man kan fånga in och bemöta barn med ett annorlunda sätt att vara och tänka. Innehållet fokuserar kring kommunikation mellan pedagog och barn.

Första kapitlet går kortfattat igenom vad ADHD är. I kapitlet beskrivs de tre olika varianter av ADHD som finns och vilka tidiga tecken som kan observeras. Symtomen överförs sedan till förskolemiljö och exempel på hur de kan ta sig uttryck där. Det ges även en kort beskrivning av hur barnet påverkas av de beskrivna symtomen. Pedagogens roll beskrivs därefter med huvudfokus på att förstå barnet och att ha empati för barnet. Vikten av föräldrastöd lyfts. Barnet behöver få möjlighet till goda erfarenheter i förskolan.

I andra kapitlet lyfts autism och de svårigheter som tillhör denna funktionsnedsättning i form av svårigheter med social ömsesidighet, icke-verbal kommunikation samt bristande relationella färdigheter. Funktionsnedsättningen innefattar även begränsade/repetitiva mönster vad gäller beteenden, intressen eller aktiviteter. Även gällande autism lyfts exempel på hur detta kan se ut i förskolemiljön samt vilka tidiga tecken som kan finnas.

Tredje kapitlet går in på olika områden som ofta innebär svårigheter för barn med tidigare beskrivna funktionsnedsättningar. Syftet med kapitlet är att beskriva vikten av att förstå varför det blir svårigheter för att på så sätt bättre kunna stötta upp barnet. Det beskrivs att utan denna förståelse riskerar man att använda hjälpmedel på ett felaktigt sätt, först när man förstår problematiken kan man använda insatser korrekt och på ett sätt som verkligen hjälper barnet.

Fjärde kapitlet problematiserar kring vad ”normal” utveckling egentligen innebär. Här diskuteras risken med att sätta på sig ”problemsökarglasögonen” eftersom det kan leda till att man ser problem som egentligen inte är några problem. I kapitlet lyfts andra potentiella förklaringsmodeller för varför barn kan avvika ifrån det så kallade ”normala”. Viktiga uppgifter för pedagogen beskrivs som att balansera mellan att upptäcka svårigheter utan att förstora dem samt att kunna uppskatta olikheter och att sprida denna uppskattning till barngruppen.

Kapitel fem beskriver mycket kortfattat hur en neuropsykiatrisk utredning kan gå till. Vad ingår, vilka tester kan komma att användas och vilka yrkeskategorier som brukar ingå. Beskrivningen är mycket kortfattad och diagnosticering är inte heller det som är fokus i denna bok.

I det sjätte kapitlet lyfts hur man kan prata med föräldrar kring den oro man kan känna för ett barn i förskolan. Hur kan man lägga upp ett sådant samtal på ett bra sätt? I boken understryks vikten av att lyfta styrkorna hos barnet tidigt i samtalet. Det beskrivs bland annat också vara klokt att lägga fram oron pedagogiskt utan att bli anklagande. Det är viktigt att förskolepersonalen inte ger förslag på diagnoser och föräldrarna behöver ges tid för reflektion.

Det sjunde kapitlet i boken handlar om hur man kan arbeta med samspel, språk och kommunikation i förskolan. Kapitlet är ett av de längre i boken och ger matnyttiga idéer för hur man rent konkret kan lägga upp arbetet med barngruppen gällande detta viktiga område. En slutsats som framförs är att kommunikation är svårt och att det är av stor vikt att pedagogen väger svårighetsnivån på den planerade aktiviteten i jämförelse med funktionsnivån hos barnet så att den sociala nivån inte överstiger barnets förmåga och därför blir omöjlig för barnet att klara av.

Kapitel åtta handlar om barn som har ett utagerande beteende. I boken föreslås att ett konstruktivt sätt för att kunna förstå och hantera dessa barn är att se deras utagerande beteenden som stressreaktioner. Utgångspunkten blir då att försöka förstå vad som skapade stressen och därav även skapade beteendet. Den klassiska metaforen ”isberget” används för att beskriva att det kan finnas en mängd olika underliggande mekanismer bakom varför ett utagerande beteende uppkommer. För att på ett bra sätt kunna möta upp och hjälpa dessa barn behöver ”VARFÖR?” utredas. Varför uppkom beteendet. Att bara hantera själva beteendet beskrivs inte leda till bestående förändringar utan stöd utifrån de svårigheter som ligger bakom själva beteendet beskrivs vara nyckeln till lösningen.

I det sista kapitlet, kapitel nio, ges en mängd olika konkreta tips på praktiska hjälpmedel. Exempelvis lyfts att arbeta med scheman och bilder. Kapitlet går igenom flera olika svårigheter som kan uppstå i olika regelbundet återkommande delar av förskolans vardag och ger exempel på sätt att praktiskt lösa dessa.

Boken är enkel att ta till sig och förmedlar en grundläggande, kortfattad, kunskap kring barn med en annorlunda utveckling precis som titeln på boken indikerar. Författarna lyckas samla ett flertal konkreta tips och råd som förskolepedagoger kan ha god nytta av i sitt dagliga arbete i förskolegrupperna. Boken har ett pedagogiskt upplägg och är lätt att slå i för att vid behov hitta tips på insatser utifrån en specifik situation. Det är inte en faktatung bok för den som vill fördjupa sig i etiologi och diagnosticering vilket är bra eftersom det inte heller är syftet. Boken är skriven för pedagoger och andra som möter dessa barn och målet är att ge tips och råd gällande hur man bäst kan möta och stötta dem. Boken fyller absolut sitt syfte och kan varmt rekommenderas för denna målgrupp!

Linda Lindersson, Leg psykolog, STP-psykolog i neuropsykologi och psykologisk behandling

Etiketter: bokrecension