2022 års stipendier utlyses!

nov 1, 2021

Nu är det dags att ansöka om medel ur Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond!

Fondens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete som berör det neuropsykologiska området. Exempel som fonden kan bevilja är planerade forsknings- och utvecklingsprojekt (inom vilka resor av betydelse för projektet kan ingå), bidrag till utländska föreläsare för kunskapsutveckling eller kliniska projekt/organisationsförändringar som visar särskilt nytänkande inom det kliniska neuropsykologiska fältet.

Högsta stipendiebelopp är 30.000 kr.

Huvudsökande ska ha varit medlem i Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) under minst tre år.

Utdelningen av stipendiemedel kommer att äga rum i samband med SNPFs riksstämma i Göteborg den 10-11 februari 2022.

Ansökan skall innehålla en projektplan, tidsplan samt uppgift om vem som är huvudsökande och vem som ska genomföra projektet. Till projektplanen bifogas en specificerad kostnadskalkyl med motivering. Observera att stipendier är befriade från skatt och arbetsgivaravgifter. Om sökande inlämnat ansökan eller erhållit medel för samma projekt från annan källa ska detta anges. Fondstyrelsen förbehåller sig rätten att inte pröva ofullständiga ansökningar.

Den som erhåller SNPF:s stipendium förbinder sig att till stipendiefondens styrelse senast sex månader efter avslutat projekt inlämna en kortfattad redogörelse för publicering på föreningens hemsida.

I den händelse ett stipendium utmynnar i en vetenskaplig rapport eller annan form av publikation skall SNPF nämnas som bidragsgivare.

Ansökan insändes senast kl 24:00 den 5 december 2021 dels per e-post till stipendiefonden@snpf.se med ”Stipendieansökan” som ämne dels per post i ett underskrivet exemplar till stipendiefondens sekreterare:

Peter Jacobsson
Havsbadsvägen 8
439 54 ÅSA

Ansökningarna kommer att prövas av fondstyrelsens ledamöter: Barry Karlsson, ordförande; Peter Jacobsson, sekreterare; Catherine Aaro Jonsson, ledamot; Eva Billstedt, ledamot; Hans Samuelsson, ledamot.

 Välkommen med din ansökan!

Etiketter: stipendiefonden